شرایط پرواز در دوران کرونا و آزمایشگاه های مورد تایید شرکت های هواپیمایی

شرایط پرواز در دوران کرونا و آزمایشگاه های مورد تایید شرکت های هواپیمایی

با طولانی شدن دوران شیوع کرونا در تمامی کشورهای جهان و برای برون رفت از بن بست ایجاد شده در شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع، مدیران و تصمیم …